Izvēlne Aizvērt

Dokumenti

Dokumenti

Valmieras Mūzikas skolas nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums 2023. gads

Vecāku līdzfinansējuma maksa Valmieras novada profesionālo ievirzes un interešu izglītības programmās

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā

Mācību un audzināšanas darba plāns

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklu

Par braukšanas izdevumu kompensāciju

Attīstības plāns 2022. – 2025.

Reglamenti

Valmieras Mūzikas skolas pedagoģiskās padomes reglaments

Valmieras Mūzikas skolas Padomes reglaments 

Izglītojamo, pedagogu un darbinieku ētikas kodekss

Profesionālās ievirzes izglītības programmu kopu nolikums

Noteikumi

Iekšējās Kārtības Noteikumi

Darba kārtības noteikumiV

Kārtība

Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība, izglītojamo pārcelšanas nākamajā klasē un atskaitīšanas kārtība

Audzēkņu vecāku un citu personu uzturēšanās  kārtība skolā

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Izglītojamo personas datu aizsardzības kārtība Valmieras Mūzikas skolā

Skolvadības sistēmas e-klase lietošanas un aizpildīšanas kārtība

Drošība

Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība

Pedagogu un izglītojamo rīcība saskaņā ar drošības instrukcijām

Apliecinājums par foto un videomateriālu glabāšanu un publiskošanu

Ugunsdrošības noteikumi

Valmieras novada Privātuma politika